Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

      วิน เตชะเคหะกิจ; ศิรรัตน์ ชูศรี; ศศิวิมล ชัยกูล; นิชนันท์ กาญจนสุภัค; สิรินาถ จันทร์ลา; เด่นชัย ชัยสวัสดิ์; วศพล ปิติเกื้อกูล; เพ็ญพิชา แก้วพิชัย; ธีรนพ ชูฤทธิ์; เบญจวรรณ ไชยขันธ์; Win Techakehakij; Sirarat Chusri; Sasiwimol Chaigool; Nichanone Kanjanasuphak; Sirinat Junla; Denchai Chaisawat; Wasapol Pitiguagool; Phenphicha Kaewphichai; Theranop Churit; Benjawan Chaikhun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-12)
      ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดกับผู้ป่วยและผู้ดูแลขณะที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาล ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญในมุมมองของสังคม กระนั้นก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับกา ...