Now showing items 1-20 of 37

  • HSRI-FORUM ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 : วิจัยเฉพาะกิจ หยุด COVID-19 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-05)
   HSRI FORUM “พื้นที่แบ่งปันความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ” ฉบับพิเศษนี้ เป็นฉบับรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในช่วงต้น ที่ดำเนินมาตั้งแต่ราวเดือนมีนาคม 2563 ...
  • HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : วิจัยลดช่องว่าง ระบบบริการสุขภาพ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-04)
   ระบบบริการสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้รับบริการเข้าถึงระบบบริการและความต้องการบริการสุขภาพที่มีความเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เป็นประเด็นท้าทาย การวิจัยและพัฒนาข้อเสนอทา ...
  • กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่ 1 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   จดหมายข่าวฉบับปฐมฤกษ์นี้ นำเสนอเรื่องสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิอันเป็นรากฐานสำคัญของระบบสุขภาพ และเป็นบริการที่อยู่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนและชุมชน ซึ่งถือเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
  • กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่ 2 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   จดหมายข่าวฉบับเดือนเมษายนนี้ ส่งถึงผู้อ่านในช่วงเดือนที่มีวันสำคัญมากมาย โดยเฉพาะวันผู้สูงอายุ วันที่ย้ำให้ลูกหลานทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของผู้สูงอายุที่เป็นเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัว จากการคาดการณ์พบว่า ...
  • กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่ 3 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   กังหันลม ฉบับเดือนกรกฎาคมนี้ นำเสนอหลากหลายมุมมองและวิถีปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือเกิดประกายแสงสว่างน้อยๆ นำทางให้พบกับความสุขและเห็นคุณค่าของการงานตรงหน้าที่ต้องทำทุกวัน ผ่านการบอกเล่าของผู้คนแวดวงสาธารณสุข ...
  • การขึ้นภาษีบุหรี่ มาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้ติดบุหรี่เพิ่มขึ้น 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2537)
   การศึกษานี้เป็น Documentary's Study จัดทำขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรื่องการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2536 ซึ่งผลการพิจารณาของ ครม. ...
  • การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2536)
   การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข เน้นที่การศึกษาเพื่อเอาข้อมูลความรู้มาแก้ปัญหาและการแก้ปัญหานั้นต้องการผู้เกี่ยวข้องมากมาย ไม่ใช่บทบาทของนักวิชาการแต่เพียงฝ่ายเดียว และยังอาจรวมถึงชาวบ้านหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการปรับ ...
  • การวิจัยสาธารณสุขคืออะไรกันแน่ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2536)
   จากทฤษฎีมาสู่บทความเจาะลึก แยกแยะความแตกต่างระหว่างการวิจัยระบบสาธารณสุข การวิจัยอื่น กระบวนการและระเบียบวิธีการวิจัย ในการวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของ "การวิจัยระบบสาธารณสุข"
  • การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจระดับพื้นที่ (2) : จังหวัดสมุทรปราการ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2537)
   ฉบับนี้เสนอบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่ทำโครงการนี้ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2537)
   เป็นความพยายามของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้ใช้งานวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สถาบันฯ ได้ให้การสนับสนุนโครง ...
  • การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ (3) 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2551-12-04)
   ฉบับนี้ขอเสนอบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ร่วมโครงการนี้กับทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • ชุมชนวิชาการ : บทเรียนจากพื้นที่ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2551-12-04)
   บทความนี้ได้สรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่" เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2537 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ...
  • นานาทัศนะและประสบการณ์ บนเส้นทางคุณภาพ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2539)
   ทีมกองบรรณาธิการได้พบปะกับนักวิชาการและนักบริหารซึ่งพยายามแสวงหาวิธีการและทดลองแนวความคิดต่างๆ ว่าจะทำให้บริการสุขภาพที่ตนรับผิดชอบอยู่นั้นดีกว่าที่เป็นอยู่ได้อย่างไร ความหลากหลายของวิธีการคิดและการทำงานเป็นความงดงามที่ส ...
  • บทบาทของแพทยสภาต่อโรงพยาบาลเอกชน บทสัมภาษณ์ นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2540)
   ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่เคยเบ่งบานเหมือนอรุณเบิกฟ้า (sun rise industry) อาจต้องซบเซาจากสภาวะถดถอยวิกฤติทางเศรษฐกิจ แต่บทบาทแพทยสภาและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการควบคุมด้านจริยธรรมแพทย์, มาตรฐานบริการและค่าบริการ, การโฆษณา, ...
  • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-12)
   วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย บทความพิเศษ 1 บทความ คือ การดำเนินงานชุดโครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการการดื้อยาต้านจุลชีพขององค์การอนามัยโลก ...
  • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-03)
   วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561 ประกอบด้วย นิพนธ์ต้นฉบับ 11 บทความ คือ 1) ทฤษฎีและกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อนำนโยบายสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ: การวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหากลยุทธ์การปฏิบัต ...
  • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-06)
   วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย นิพนธ์ต้นฉบับ 11 บทความ คือ 1) ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับระบบบริการปฐมภูมิในปี พ.ศ. 2569 โดย นงลักษณ์ พะไกยะ และคณะ 2) การวิเคราะห์ความต ...
  • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-09)
   วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561 ประกอบด้วย บทความพิเศษ 1 บทความ คือ เรียนรู้จากถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ระบบสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น” ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ...
  • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-12)
   วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย บทบรรณาธิการ เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองของการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ และนิพนธ์ต้นฉบับ 11 บทความ คือ 1) กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอล ...
  • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-03)
   วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 ประกอบด้วย จดหมายถึงบรรณาธิการ เรื่อง ช่องว่างในการควบคุมกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี และกลยุทธ์ของธุรกิจน้ำเมา และการใช้กัญช ...