Now showing items 1-1 of 1

    • การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย ในจังหวัดอำนาจเจริญ 

      สมหญิง พุ่มทอง; ลลิตา วีระเสถียร; วรพรรณ สิทธิถาวร; อภิชาติ รุ่งเมฆารัตน์; อรลักษณา แพรัตกุล; Somying Pumtong; Lalita Wirasathien; Worapan Sitthithaworn; Apichat Rungmekarat; Ornlaksana Paeratakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
      การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดในจังหวัดอำนาจเจริญ การเก็บข้อมูลทำโดยการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน ได้แก่ หมอสมุนไพร หมอตำแย หมอพิธีกรรม ...