Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจอุจจาระหาคริย์พโตสปอริเดียม โดยห้องปฏิบัติการ 3 แห่ง 

      อมร เหล็กกล้า; จันทิรา สุทธิกรชัย; ยุบลรัตน์ สุวรรณคีรี; พันธ์พบ เลิศลายต่วน; เยาวลักษณ์ สุขธนะ; Amorn Lekkla; Chantima Sutthikornchai; Yubolrat Suwanakeeree; Panpob Lertlaituan; Yuawalak Sukthana (Health Systems Research Institute, 2552)
      Cryptosporium parvum เป็นเชื้อฉวยโอกาสที่พบในผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวีระยะเอดส์ เนื่องจากโอโอศิย์สของเชื้อมีขนาดเล็ก การตรวจวินิจฉัยเชื้อนี้จึงต้องใช้วิธีย้อมสีพิเศษในห้องปฏิบัติการที่มีความชำนาญในการตรวจ การศึกษานี้เพื่ ...