Now showing items 1-7 of 7

  • HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 : ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเป็นธรรม 3 กองทุนสุขภาพ 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-11)
   นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประเด็น สำคัญระดับชาติที่ต้องได้รับการปฏิรูปเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดแก่ ประชาชน นั่นคือ การจัดการระบบบริหารทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ ประกอบด้วย กองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการรักษาพย ...
  • HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 : สู่ความเป็นธรรม ระบบบริการสุขภาพคนพิการ 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-12)
   วารสาร HSRI Forum ฉบับนี้ ได้นำเสนอประเด็น ‘สู่ความ เป็นธรรม ระบบบริการสุขภาพ คนพิการ’ เป็นรายงานพิเศษ เพื่อนำเสนอให้เห็นว่าคนพิการใน สังคมไทยยังไม่ได้รับความเป็น ธรรมในเรื่องใดบ้าง โดยเฉพาะ ในด้านการเข้าถึงการบริ ...
  • HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ : ทศวรรษที่ 2 สู่หลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-05)
   HSRI Forum เป็นเสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปัน และถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ความ เคลื่อนไหว ผลงานวิจัย กิจกรรมหรือการดำเนินงาน ต่างๆ ของ สวรส. และเครือสถาบัน ตลอดจน สถานการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของ สังคมไทยในขณะนั้น ...
  • HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 1: จัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม : พลังความรู้ สู่การเขยื้อนภูเขา 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-04)
   เรื่อง“ความเป็นธรรม” ในระบบสุขภาพเป็นประเด็นที่สังคมไทยสนใจ มานาน สวรส.ได้ทำงานสนับสนุนประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง ฉบับนี้นำเรื่อง ราวหลายด้านที่เกี่ยวข้องมานำเสนอ ในคอลัมน์ต้นกล้าความรู้สู่ต้นแบบ สุขภาพ นำต้นแบบแนวคิด ...
  • HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 2: 1 ปี รักษาฉุกเฉิน มาตรฐานเดียว 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-05)
   HSRI FORUM ฉบับนี้ มีสาระความรู้ในแวดวงระบบสุขภาพ มาฝากเช่นเคย โดยฉบับนี้ได้ถือเอาวาระครบรอบ 1 ปีของการประกาศนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” มาเป็นประเด็นของการนำเสนอนโยบายนี้นับเป็นก ...
  • ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   เดชรัต สุขกำเนิด; รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด; Decharut Sukkumnoed; Rungthip Sukkumnoed (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-03)
   โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและเครือข่าย เพื่อกำหนดกรอบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ...
  • มิติเวลาเพื่อความเป็นธรรม ข้อสังเกตจากโควิด 19 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-09)
   ปรากฏการณ์ที่โรคโควิด 19 สามารถเป็นได้กันทุกคนทั่วโลกเพราะไม่มีใครมีภูมิคุ้มกันมาก่อน ใครสัมผัสก่อน คนนั้นเป็นก่อน จนกระทั่งเป็นกันเกือบทุกคน โรคจึงสงบได้ มิติทางเวลา เช่น ใครติดโรคก่อนหรือเป็นทีหลัง ก็อาจทำให้ผลลัพธ์การ ...