Now showing items 1-10 of 10

  • การบัญญัติศัพท์ภาษาไทย 

   สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 ราชบัณฑิตยสถานได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบัญญัติศัพท์และการจัดทำพจนานุกรมเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งมีวิทยากรบุคลากรวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน 7 ท่าน เป็นผู้อภิปราย ผู้เขียนได้เข้ ...
  • การแก้ปัญหา 

   อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ; สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
  • คำพ้องต่างๆ 

   สมชัย บวรกิตติ; อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • พจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม อักษร M 

   ราชบัณฑิตยสถาน. คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • ศัพท์บัญญัติ : peer review 

   สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   จากการประชุมคณะราชบัณฑิตที่ปรึกษา ครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้มีมติบัญญัติศัพท์และคำนิยามศัพท์ peer review ตามมติของคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ (จดหมายลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
  • ศัพท์สับสน : การบำบัดกับการรักษา 

   สมชัย บวรกิตติ; จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
  • ศัพท์สับสน : Art กับ Arts 

   เลิศศิริร์ บวรกิตติ; สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
  • ศัพท์สับสน : Dispersal, Dispersion, Distribution 

   อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ; สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
  • ไข้ 

   คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาในการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ "ไข้"
  • ไข้ (ต่อ) 

   คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาในการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย; คณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ "ไข้"