Now showing items 1-1 of 1

    • ค่าใช้จ่ายงานวิจัยสุขภาพ กรณีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

      กิตตินันท์ อนรรฆมณี; Kittinan Anakamanee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาแหล่งเงินวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2. ศึกษาวิธีการจัดสรรเงินของสวรส. และ 3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดจากเงินสนับสนุนการวิจัยของสวรส. การศึกษาทำโดยรวบรวมข้อมูลจากเอ ...