Now showing items 1-1 of 1

    • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 

      ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-12)
      10 ประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมสุขภาพ เร่งจัดตั้งกลไก ประสานพันธมิตร – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขให้ทุนสนับสนุนแผนพัฒนาองค์ความรู้ ระบบการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม – มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ ...