Now showing items 1-1 of 1

    • 1,3-บิวทาไดอีน 

      พรชัย สิทธิศรัณย์กุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-12)
      1,3-บิวทาไดอีนส่วนใหญ่ใช้ในการกระบวนการผลิตยางสังเคราะห์และพอลิเมอร์ สารนี้เป็นสารก่อมะเร็งที่องค์การนานาชาติด้านการวิจัยมะเร็งไม่ระบุอวัยวะ บทความนี้ได้ทบทวนการผลิต การสัมผัส การประเมินการสัมผัสและผลการสัมผัสบิวทาไดอีน