Now showing items 1-2 of 2

  • ตัวแบบถดถอยลอจิสติกพหุคูณกับการคำนวณค่าอัตราส่วนออดส์ปรับค่า 

   อรุณ จิรวัฒน์กุล; Aroon Chirawatkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การเกิดโรคแต่ละโรคปรกติจะมีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย ค่าอัตราส่วนสัมพัทธ์ (relative ratio; RR) หรืออัตราส่วนออดส์ (odds ratio; OR) ที่คำนวณได้จากข้อมูลของแต่ละปัจจัยจะเป็นขนาดความเสี่ยงหยาบ ซึ่งขนาดความเสี่ยงที่คำนวณได้เกิด ...
  • ตัวแบบถดถอยลอจิสติกอย่างง่าย 

   อรุณ จิรวัฒน์กุล; Arun Chirawatkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   ตัวแบบถดถอยลอจิสติก เป็นสมการถดถอยรูปแบบหนึ่งที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามที่ค่าตัวแปรจัดเป็น 2 กลุ่ม (dichotomy) เช่น เป็นโรค/ไม่เป็นโรค หาย/ตาย กับตัวแปรอิสระได้ทุกประเภท ทั้งตัวแปรนามสเกลที่มีค่าจัดได้ 2 กลุ่ม ...