Now showing items 1-18 of 18

  • การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยสายสวนหลอดเลือดสมอง 

   ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย; Thanaboon Worakijthamrongchai; ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์; Prasutr Thawornchaisit; สุคนธา คงศีล; Sukhontha Kongsin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-12)
   การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขนาดใหญ่ตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยสายสวนหลอดเลือดสมองเป็นมาตรฐานในการรักษาและมีประสิทธิผล การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาผู้ป่วยด้วยสายสวนหลอดเลือดสมอง ...
  • การศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบทางงบประมาณในการให้บริการเพทซีทีของโรงพยาบาลรัฐ 2 แห่งในประเทศไทย 

   ชนิสา โชติพานิช; Chanisa Chotipanich; เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง; Chetsadaporn Promteangtong; อัญชิสา คุณาวุฒิ; Anchisa Kunawudhi; ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์; Daris Theerakulpisut (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09-30)
   ในปัจจุบัน การเข้าถึงการให้บริการตรวจเพทซีทีในประเทศไทย ผู้ป่วยยังคงไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นการตรวจวินิจฉัยที่มีราคาแพงและยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุ ...
  • ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามหลักการจัดกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกเพื่อการจ่ายเงินที่โรงพยาบาลบางบัวทอง 

   กิตติยา ชูโชติ; Kittiya Choochote; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวานตามแนวคิดการจัดกลุ่มโรคเรื้อรังและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง รวบรวมข้อมูลการรับบริการของผ ...
  • ต้นทุนการจัดบริการของคลินิกหมอครอบครัว 

   ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; กัญจนา ติษยาธิคม; Kanjana Tisayathikom; วาริสา ทรัพย์ประดิษฐ; Warisa Suppradist; นำพร สามิภักดิ์; Numporn Samiphuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-06)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) โดยเก็บข้อมูลจากคลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัดๆ ละ 1 แห่ง ตามความพร้อมของพื้นที่ จำแนกเป็น PCC ในเขตเมือง ...
  • ต้นทุนการจัดบริการต่อหัวประชากรของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; อาณัติ วรรณศรี; Arnat Wannasri; พัชนี ธรรมวันนา; Patchanee Thamwanna; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; Dichapong Pongpattrachai; ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; ถาวร สกุลพาณิชย์; Thaworn Sakunphanit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-09)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหัวประชากรสำหรับการจัดบริการระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลแม่ข่ายและหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่าย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ...
  • ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; ภาสกร สวนเรือง; Passakorn Suanrueang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังในปีงบประมาณ 2559 ทำการศึกษาในโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ ...
  • ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; Dichapong Pongpattrachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาล โดยทำการศึกษาในโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายจำนวน 7 แห่ง โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังในปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วยข้อมูลบริการ ...
  • ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก 

   สุชาติ เปี่ยมปรีชา; Suchat Piempreecha; ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์; Tawatchai Yingtaweesak; อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-06-30)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ในมุมมองของผู้ให้บริการ โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ ...
  • ต้นทุนต่อวันนอนในการให้บริการการดูแลระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง 

   อรพรรณ ศฤงคาร; Orapan Sa-ringkan; อังสนา บุญธรรม; Angsana Boonthum; สุคนธา คงศีล; Sukhontha Kongsin; สุขุม เจียมตน; Sukhum Jiamton; ภูษิต ประคองสาย; Phusit Prakongsai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลระยะกลางผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง ปีงบประมาณ 2561 โดยเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดำเนินการเก็บข้อมู ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการโรงพยาบาลแม่สะเรียง ปีงบประมาณ 2546 และ 2547 

   สุเมธ องค์วรรณดี; Sumet Ongwandee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ได้ถูกใช้ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบริการ และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรและวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยบริการต่างๆ ภายในโรงพยา ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยบริการและอัตราการคืนทุนของโรงพยาบาลชาติตระการ 

   เกษม ตั้งเกษมสำราญ; Kasame Tungkasamesamran (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและอัตราการคืนทุนของโรงพยาบาลชาติตระการประจำปีงบประมาณ 2549 ระเบียบวิธีศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ย้อนหลัง แต่มีบางข้อมูลที่เก็บไปข้างหน้า เช่น ค่าแรง, รายรับ, และค่ารักษ ...
  • ต้นทุนทันตกรรมรายบริการ ปี 2557 โรงพยาบาลท่าตูม 

   อารยา วรรณโพธิ์กลาง; Araya Wannapoglang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-03)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของบริการทันตกรรมรายบริการ ในปีงบประมาณ 2557 ของโรงพยาบาลท่าตูม รวบรวมข้อมูลต้นทุนทางตรงจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรจากฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ...
  • ต้นทุนบริการทันตกรรม สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2557 

   อรอุมา คงทวีเลิศ; Ornuma Kongtaweelert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-03)
   การศึกษาเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการจำแนกตามงานบริการต่างๆ ได้แก่ งานส่งเสริมทันตสุขภาพ งานทันตกรรมป้องกันและงานรักษาทางทันตกรรมของสถาบันราชานุกูล เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง ซึ่งรวบรวมข้อมูล ...
  • ต้นทุนบริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของโรงพยาบาลภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอ UCEP ด้านการเงินการคลัง 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; ภาสกร สวนเรือง; Passakorn Suanrueang; พัชนี ธรรมวันนา; Patchanee Thumvanna; ถาวร สกุลพาณิชย์; Thaworn Sakunphanit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-09)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนบริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของโรงพยาบาล ภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอ Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP) ด้านการเงินการคลัง โดยการศึกษาต้นทุนครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้ ...
  • ต้นทุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพ 8 

   ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนภาพรวมของเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิโดยคัดเลือกพื้นที่อำเภอที่มีระบบบริการปฐมภูมิที่ดี มีการบริหารจัดการในลักษณะของเครือข่ายตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริการปฐมภูมิ ...
  • ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยโรคที่พบมาก 5 อันดับแรก หอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีงบประมาณ 2559 

   จีรนันท์ แสงฤทธิ์; Jeeranunt Sangrit; สุคนธา คงศีล; Sukhontha Kongsin; สุขุม เจียมตน; Sukhum Jiamton; สหภูมิ ศรีสุมะ; Sahaphume Srisuma; ภูษิต ประคองสาย; Phusit Prakongsai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-09)
   ต้นทุนบริการสุขภาพเป็นตัวชี้วัดที่ผู้บริหารโรงพยาบาลให้ความสำคัญในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยจำแนกตามโรคที่พบมาก 5 ลำดับแรก ...
  • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-09)
   วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564 ประกอบด้วย บทบรรณาธิการเรื่อง มิติเวลาเพื่อความเป็นธรรม ข้อสังเกตจากโควิด 19 โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย นิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) เศรษฐศาสตร์ก ...
  • วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค 

   อรทัย เขียวเจริญ; Orathai Khiaocharoen; ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร; Chairoj Zungsontiporn; ธันวา ขัติยศ; Tanwa Khattiyod; เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์; Yaowaluk Wanwong; ชลธิดา ใบม่วง; Cholthida Baimuang; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-06-30)
   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย และศึกษาต้นทุนกิจกรรมบริการ ต้นทุนรายโรค และต้นทุนรายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (diagnosis related group, DRG) โดยวิเคราะห์ต้นทุนในมุมมองของผู้ให้บริการ ...