Now showing items 1-1 of 1

    • การกระจายทันตาภิบาลไทย และภาระงานที่ปฏิบัติในศูนย์สุขภาพ พ.ศ.2549 

      พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล; Pisak Onksririmongkol; สุณี วงศ์คงคาเทพ; Sunee Wongkongkabheb; สาลิกา เมธนาวิน; Salika Methanawin; อลิสา ศิริเวชสุนทร; Alisa Sirivejsuntorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การกระจายทันตาภิบาล และภาระงานที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน พ.ศ. 2549 การวิเคราะห์การกระจายทันตาภิบาล พ.ศ. 2549 ใช้ฐานข้อมูลทันตบุคลากรที่รวบรวมโดยกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ...