Now showing items 1-1 of 1

    • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 

      ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-09)
      - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสรุปกรอบการดำเนินงานรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) – ประเด็นการวิจัย/กิจกรรม ตามกรอบการดำเนินงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข – ประสบการณ์การบริหารทุนวิจัยและการพัฒนาองค์กรวิจัย ...