Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพบริการทันตกรรม 

   อัจฉรา ชัยสันติตระกูล; Achara Chaisuntitrakoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-06)
   ทันตแพทยสภาได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม ในปี พ.ศ. 2553 ให้สมาชิกได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติโดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริการในบริบทของตน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ ...
  • การใช้บริการสุขภาพช่องปากของกลุ่มวัยทำงานไทยปี 2556 

   สุณี วงศ์คงคาเทพ; Sunee Wongkongkathep (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-06)
   วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือเพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้บริการทันตกรรมของกลุ่มวัยทำงาน (กลุ่มอายุ 25-59 ปี) ในประเทศไทยปี 2556 โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2556 จำนวน 27,960 ...