Now showing items 1-5 of 5

  • การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

   หทัยชนก สุมาลี; Hathaichanok Sumalee; ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; Siriwan Pitayarangsarit; ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์; Praphaphan Iamanan; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-09)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์ระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ในประเทศไทยในช่วงปี 2550-2555 และปัจจัยความสำเร็จ รวมทั้งสรุปบทเรียนสำหรับการพัฒนารูปแบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ที่เหมาะสมในอนาคต โดยการทบทวนวรรณกรรม ...
  • บริการสุขภาพของเครือข่ายบริการปฐมภูมิภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 

   วรวิทย์ ทวิยานนท์; Worawit Tawitayanont; สายสุดา ภูมิลา; Saisuda Bhumila; สงบ ชาสังข์; Sa-gnob Chasang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ดำเนินการในช่วงเดือนสิงหา - ธันวาคม 2545 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมพัฒนาการให้บริการสุขภาพของแพทย์และพยาบาลเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มตัวอย่างศึกษ ...
  • มุมมองของผู้ใช้บริการต่อบริการทางเภสัชกรรมหากมีการนำร้านยาคุณภาพเข้าในเครือข่ายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   วิวรรธน์ อัครวิเชียร; Wiwat Arkaravichien; นุดี ชาลีเชียงพิณ; Nudee Chaleechiangpin; กานติศา บุญเสริม; Kantisa Boonserm; จิรัฐติ สุทธิโสม; Jiratti Suttisom; วีระพันธุ์ ปัตถา; Weerapun Puttha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-06)
   ร้านยาที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองเป็นร้านยาคุณภาพจากสภาเภสัชกรรมเป็นร้านยาที่ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมและมีศักยภาพที่จะร่วมให้บริการแก่ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ แต่ปัจจุบันร้านยาคุณภาพยังไม่ ...
  • สถานการณ์การใช้บริการการแพทย์แผนไทย ปี 2552, 2554, 2556 

   รัชนี จันทร์เกษ; Rutchanee Chantraket; มนนิภา สังข์ศักดา; Monthipa Sonksakda; ปรียา มิตรานนท์; Preeya Metranon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-06)
   การศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยในภาพรวมของประเทศจากเอกสารผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552, 2554 และ 2556 เกี่ยวกับภาวะการเจ็บป่วยและการเข้ารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านครั้งนี ...
  • แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย 

   บวรศม ลีระพันธ์; Borwornsom Leerapan; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paibul Suriyawongpaisal; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat; วิชช์ เกษมทรัพย์; Vijj Kasemsup; นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์; Nawanan Theera-ampornpunt; ฉัตรชัย อิ่มอารมย์; Chatchai Im-Arom; รัศมี ตันศิริสิทธิกุล; Rassamee Tansirisithikul; วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-12)
   วัตถุประสงค์ : เพื่อถอดบทเรียนจากโครงการพัฒนาสุขภาพในชุมชนซึ่งตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง สำหรับนำไปสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย ...