Now showing items 1-5 of 5

  • กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสู่การขับเคลื่อนจังหวัดตรังปลอดบุหรี่ 

   นัยนา หนูนิล; Naiyana Noonil; สายฝน เอกวรางกูร; Saifon Aekwarangkoon; เรวดี เพชรศิราสัณห์; Rewwadee Petsirasan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-09)
   การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดตรังปลอดบุหรี่ โดยใช้แนวคิดกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ...
  • การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง: การวิจัยเพื่อวางแผนการสื่อสารด้านสุขภาพ 

   จอมขวัญ โยธาสมุทร; เชิญขวัญ ภุชฌงค์; ทรงยศ พิลาสันต์; กัลยา ตีระวัฒนานนท์; ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย; รุ่งนภา คำผาง; รักมณี บุตรชน; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; ยศ ตีระวัฒนานนท์; Jomkwan Yothasamut; Choenkwan Putchong; Songyot Pilasant; Kanlaya Teerawattananon; Sirinya Teeraananchai; Roongnapa Khamphang; Rukmanee Butchon; Sripen Tantivess; Yot Teerawattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในกลุ่มคนงานก่อสร้างทั้งในระดับบุคคลและชุมชน รวมถึงมาตรการสร้างเสริมสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนามาตรการเหล่านั ...
  • การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย : ผลจากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2550 

   สุรศักดิ์ ไชยสงค์; Surasak Chaiyasong; ทักษพล ธรรมรังสี; Thaksaphon Thamarangsi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-06)
   วัตถุประสงค์: การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร (สพบส.) ดำเนินการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกๆ 3-4 ปี ในปี 2550 การสำรวจนี้ได้เพิ่มคำถามสำคัญสำหรับนโยบายแอลกอฮอล์ ได้แก่ ปริมาณการดื่ม การดื่มอย่างหนัก ...
  • สถานการณ์ฉบับที่ 1 : บุหรี่ 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ลำดับที่ 1 : สถานการณ์บุหรี่ สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทย สถานการณ์การสูบบุหรี่ของโลก ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของทั่วโลก ธุรกิจบุหรี่กับการทำลายป่า
  • เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี 

   ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์; นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์; ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; Risatarn Jarungsuccess; Nithat Sirichotiratana; Siriwan Pitayarangsarit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   ข้อตกลงการค้าเสรีเกิดขึ้นจากความเชื่อว่า ควรจะปล่อยให้สินค้าที่มีคุณภาพดีกระจายไปทั่วโลกได้อย่างเสรี ปราศจากมาตรการกีดกันต่างๆ เพื่อที่คุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้น และประเทศต่างๆจะมีความมั่งคั่งขึ้น แต่ยาสูบเป็นสินค้าที ...