Now showing items 1-1 of 1

    • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 7-8 

      ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-02)
      - เปิดระบบสาธารณสุขในอุดมทัศน์สู่การปฏิรูปเพื่อสุขภาพ - การสร้างประชาสังคมเพื่อสุขภาพ - นวัตกรรมการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพ - การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพ - ปฏิรูประบบเพื่อสุขภาพจำเป็นจริงหรือ - ...