Now showing items 1-1 of 1

    • การประชุมนานาชาติเพิ้งบำบัดเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 9 

      สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
      ผู้เขียน (สมชัย บวรกิตติ) ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง เผิ้งบำบัด ในการประชุมนานาชาติเผิ้งบำบัดเพื่อสุขภาพครั้งที่ 9 (9th International Conference on Apitherapy Health Care)ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ...