Now showing items 1-5 of 5

  • ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในอนาคต 

   นงลักษณ์ พะไกยะ; Nonglak Pagaiya; ศิริพันธุ์ สาสัตย์; Siriphan Sasat; วาสินี วิเศษฤทธิ์; Wasinee Wisesrith (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-06)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของประเทศไทย วิธีการศึกษาประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิและการคาดการณ์ความต้องการกำลังคน ...
  • ความยินดีจ่ายสำหรับบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

   พสิษฐ์ พัจนา; Phasith Phatchana; สุรศักดิ์ ไชยสงค์; Surasak Chaiyasong; ร่มตะวัน กาลพัฒน์; Romtawan Kalapat; นวลจันทร์ แสนกอง; Nuanchan Sankong; กฤษณี สระมุณี; Kritsanee Saramunee; ขวัญดาว มาลาสาย; Khuandao Malasai; กุลปรียา โพธิ์ศรี; Kulpreya Phosri; ภิเษก ระดี; Bhisek Radee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-12)
   การศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์มูลค่าความยินดีจ่ายสำหรับบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยินดีจ่าย กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา คือ ประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในตำบลสะอา ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542-02)
   - ผู้สูงอายุ 5 ล้านคน บนอัตราเพิ่ม 200% เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป อะไรที่ต้องเปลี่ยนตาม – อนาคตการพัฒนางานวิจัยในโรงพยาบาลศูนย์ – ร่วมกันสู่เส้นชัย ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข – เด็กไทยภายใต้ภายใต้วิกฤต : ผู้รับกรรมที่ไม่ได้ก่อ ...
  • สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย 

   คุณากร เอี้ยวสุวรรณ; Kunakorn Ieawsuwan; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; Thananan Rattanachodpanich; กัญจนา ติษยาธิคม; Kanjana Tisayaticom; วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumol; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; Chulaporn Limwattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-30)
   สัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ เฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลนั้น เมื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เ ...
  • สถานการณ์ฉบับที่ 26 : ประชากรสูงอายุไทย ตอนที่ 2 นโยบายและมาตรการต่อผู้สูงอายุไทย 

   สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 26 : ประชากรสูงอายุไทย ตอนที่ 2 นโยบายและมาตรการต่อผู้สูงอายุไทย