Now showing items 1-1 of 1

    • พฤติกรรมบริการอย่างมีมนุษยธรรม : มุมมองระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการ 

      ชื่นฤทัย ยี่เขียน; Chuenrutai Yeekian (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-30)
      การวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบมุมมองของผู้ป่วยและผู้ให้บริการต่อพฤติกรรมการให้บริการอย่างมีมนุษยธรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้ให้บริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ...