Now showing items 1-1 of 1

    • การบัญญัติศัพท์ภาษาไทย 

      สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 ราชบัณฑิตยสถานได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบัญญัติศัพท์และการจัดทำพจนานุกรมเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งมีวิทยากรบุคลากรวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน 7 ท่าน เป็นผู้อภิปราย ผู้เขียนได้เข้ ...