Now showing items 1-1 of 1

    • พยานหลักฐานทางนิติพิษวิทยาจากผู้ป่วยที่ได้รับพิษ 

      บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์; Boonsak Hanterdsith (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
      ผู้ป่วยซึ่งเข้ามารักษาในโรงพยาบาลส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ ไม่ว่าจะเป็นกรณีกินยาเพื่อฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ หรือถูกวางยาพิษ ตายหรือไม่ตายก็ตาม การดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้จะมีประเด็นทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ...