Now showing items 1-2 of 2

  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 

   นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000-02)
   - พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ คันเร่งขับเคลื่อนสู่การปฏิรูประบบสุขภาพ - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมผลักดัน 2 ร่างกฎหมาย กู้ทุกข์คนไทย ตั้งกองทุนลดเหล้า บุหรี่ และสร้างเสริมสุขภาพ – วิจัยชี้ชัด สวัสดิการคนไทยวัยทองถึงเ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 

   นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000-08)
   - สิทธิและหน้าที่ของคนไทยในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ – เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โครงการแสวงหาต้นแบบโรงพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน –สัมภาษณ์ นพ.บรรลุ ศิริพานิช อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนของผลคือ... ...