Now showing items 1-1 of 1

    • ผลลัพธ์โครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทยในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ 

      พันธ์ศักดิ์ วงศ์คำแก้ว; Phansakdi Wongkhamkaew (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-06)
      ทารกแรกเกิดที่ขาดออกซิเจน และมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม มีความเสี่ยงที่จะเกิดความบกพร่องทางสติปัญญา มีพัฒนาการที่ล่าช้า มีปัญหาการเรียนรู้ และอาจเกิดความพิการทางสมอง การศึกษานี้เป็นการศึกษาย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศ ...