Now showing items 1-1 of 1

    • ปัจจัยเสี่ยงภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 

      วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ; Warintep Chersamran (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การศึกษาแบบกลุ่มควบคุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนในอำเภอแจ้ห่ม 216 คน เป็นเด็กอ้วนเกิน 108 คน และเด็กที่มีรูปลักษณ์ปรกติ 108 คน จำแนกโดยใช้เกณฑ์อิงน้ำหนักตัว ส่วนสูง ของกองโภชนาการ ...