Now showing items 1-2 of 2

  • PTSD and Art Therapy 

   เลิศศิริร์ บวรกิตติ; Lertsiri Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
  • ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการคงอยู่ของภาวะเครียดหลังอุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง 

   สุรพันธ์ วิชิตนาค; Surapun Wichitnak; สมถวิล สินธุประสิทธิ์; Somtawin Sintuprasit; ปาจรีย์ สาระลุก; Pajaree Saralook; จุฑามาศ ผดุงญาติ; Jutamad Padungyat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   เหตุการณ์อุทกภัยทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากความเสียหายของทรัพย์สินจำนวนมาก แม้ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือ แต่ความรู้สึกสูญเสียของประชาชน ซึ่งยังเผชิญกับภาวะน้ำท่วมขังได้ก่อให้เกิดปัญหาความเครีย ...