Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาสมรรถนะของแบบคัดกรองภาวะเลือดมีไขมันมากเกิน พ.ศ. 2551 

      อัญชลี สงวนตระกูล; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; ทศพร วิมลเก็จ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
      การศึกษานี้เพื่อตรวจสมรรถนะของแบบการคัดกรองภาวะเลือดมีไขมันมากเกิน 4 แบบ แบบที่ 1 ตามแนวทางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แบบที่ 2 ตามแนวทางของ National Cholesterol Education Program (NCEP),แบบที่ 3 ตามแนวทางของ ...