Now showing items 1-2 of 2

  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-11)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเตรียมเสนอผล 5 โครงการวิจัยรับแผนสุขภาพดีด้วยตนทุนต่ำ หาแนวทางจัดซื้อยาคุณภาพราคาประหยัด - ระดมความคิดกำหนดทิศทางและเป้าหมาย การวิจัยและพัฒนารูปแบบประชาสังคมผู้สูงอายุ – ศูนย์แพทย์ชุมชน ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541-11)
   – ชี้มาตรการต่อรองราคายา ประหยัดงบประมาณได้ 25% แต่ยังมีช่องให้ทุจริต เสนอสาธารณสุขเร่งปรับปรุงระบบบริหารเวชภัณฑ์ – ปัญหายาของประเทศไม่ได้มีเพียงการจัดซื้อ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสนับสนุน 5 ชุดโครงการวิจัยด้านยา ...