Now showing items 1-2 of 2

  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995-08)
   - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเสนอเป้าหมายและแนวทางของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - ศ.นพ.ประเวศ วะสี ชี้การวิจัยกับอนาคตของระบบสาธารณสุข - ระบบยาของประเทศไทย งานวิจัยที่ท้าทายการพัฒนา - วิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998-03)
   - นักวิชาการแจงผลกระทบการปฏิรูประบบราชการและรัฐธรรมนูญใหม่ สาธารณสุขต้องเร่งปรับตัวเพื่อประสิทธิภาพ – โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการบริหารงานโรงพยาบาลรัฐ จัดระดมความคิดเห็นเสนอกรรมการปฏิรูประบบราชการปรับร่างพรบ.องค์การมหาชน ...