Now showing items 1-1 of 1

    • การโฆษณาในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำกับดูแล 

      สรีรโรจน์ สุกมลสันต์; วรรณา ศรีวิริยานุภาพ; วิทยา กุลสมบูรณ์; Sareerarote Sukamolson; Wanna Sriviriyanuparp; Vithaya Kulsomboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06)
      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การโฆษณาในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กในประเทศไทยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การโฆษณาของกรมประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2551 ด้วยการวิเคราะห์การโฆษณาตรงและโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ...