Now showing items 1-1 of 1

    • วัณโรคช่องท้อง 

      กอบกุล เมืองสมบูรณ์; Kobkun Muangsomboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      วัณโรคช่องท้องพบได้ประมาณ 1/3 ของผู้ป่วยวัณโรคปอด พบได้มากขึ้นจากอุบัติการโรคติดเชื้อเอชไอวีที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคในช่องท้อง ได้แก่ ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่ได้รับยาก ...