Now showing items 1-2 of 2

  • การกระจายทันตาภิบาลไทย และภาระงานที่ปฏิบัติในศูนย์สุขภาพ พ.ศ.2549 

   พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล; Pisak Onksririmongkol; สุณี วงศ์คงคาเทพ; Sunee Wongkongkabheb; สาลิกา เมธนาวิน; Salika Methanawin; อลิสา ศิริเวชสุนทร; Alisa Sirivejsuntorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การกระจายทันตาภิบาล และภาระงานที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน พ.ศ. 2549 การวิเคราะห์การกระจายทันตาภิบาล พ.ศ. 2549 ใช้ฐานข้อมูลทันตบุคลากรที่รวบรวมโดยกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ...
  • การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานงานสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดพิจิตร 

   ปริญญา นากปุณบุตร; Parinya Nakpoonnabutra; พรณิภา พลอยกิติกูล; Pornnipa Ploykittikool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้รับบริการส่วนใหญ่ยังขาดแคลนการดูแลที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบำบัดรักษา การส่งเสริมป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งบุคลากรทางสาธารณสุขโดยเฉพาะในระด ...