Now showing items 1-1 of 1

    • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 

      ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-07)
      - เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ เสนอ สองรื้อ สองเริ่ม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้หญิงไทย – เปิดตัว 5 นักวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข – เปิดวิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพกับทิศทางงานวิจัย – ...