Now showing items 1-1 of 1

    • ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ของผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก: การศึกษาแบบภาคตัดขวาง 

      วิน เตชะเคหะกิจ; พิรกิจ วงศ์วิชิต; ธีรยุทธ สุขโสม; อภิชญา บุรพัฒนานนท์; วัชลาวลี แย้มแก้ว; กาญจน์กนก พูลติ้ม; ปฐมพร แก้ววานิช; สุภิดา ลอยธาร; ชนินาถ อินทร์ด้วง; ปฐมาวดี ชิตเพชร; วัชพล ธนมิตรามณี; Win Techakehakij; Piragit Wongwichit; Thirayut Suksom; Apichaya Burapatthananon; Watchalawalee Yamkaew; Kankanok Pooltim; Pathomporn Kaewwanich; Supida Loytharn; Chaninat Induang; Phatthamawadee Chitphet; Vatchapon Tanamittramanee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-06)
      ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล แต่การศึกษาเกี่ยวกับขนาดของภาระทางการเงินของครัวเรือนเกี่ยวกับต้นทุนนี้ยังมีน้อยอยู่ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิ ...