Now showing items 1-1 of 1

    • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 

      ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-05)
      - ข้อเสนอสุขภาพคนไทยกับรัฐธรรมนูญใหม่ ลดบทบาทรัฐ เพิ่มบทบาทประชาสังคม ส่งเสริมแนวคิดสิทธิมนุษยชน - กรอบความคิดของดร.เกษียร เตชะพีระ และ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เรื่อง รัฐ สิทธิ กับสุขภาพ - การพัฒนาคู่มือการให้บริการเวชกรรมป ...