Now showing items 1-1 of 1

    • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 

      ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541-10)
      - ความก้าวหน้าของ Health Management and Financing Study Project เสนอมาตรการการกระจายบุคลากรสาธารณสุข – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมทีมวิจัย ...