Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์; Thiranan Anawaj-siriwongs (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้งานวิจัยของสวรส. รวมถึงความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยของสวรส. โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานวิจัยออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มนักวิชาการ ...
  • การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย 

   จอมขวัญ โยธาสมุทร; Jomkwan Yothasamut; อดุลย์ โมฮารา; Adun Mohara; ยศ ตีระวัฒนานนท์; Yot Teerawattananon; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; Sripen Tantivess; ลัดดา ดำริการเลิศ; Ladda Damrikarnlerd; สุวรรณี ละออปักษิณ; Suwannee Laoopugsin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การสร้างขีดความสามารถของการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพนั้นมีความสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดศักยภาพที่จำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายทางด้านสุขภาพที่ตั้งไว้ ปัจจุบันการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพส่วนหนึ่งประสบกับปัญหาอันเนื่องมาจากผ ...