Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาธิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

   วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่ จัดทำหรือสร้างตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-03)
   - ที่ประชุมกระจายอำนาจบริหารงบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เห็นพ้องเสนอปรับวิธีจัดสรรงบเพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัว - กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัดในการบริหารงบประมาณ - workshop 2 ของโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ...