Now showing items 1-2 of 2

  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-05)
   - ข้อเสนอสุขภาพคนไทยกับรัฐธรรมนูญใหม่ ลดบทบาทรัฐ เพิ่มบทบาทประชาสังคม ส่งเสริมแนวคิดสิทธิมนุษยชน - กรอบความคิดของดร.เกษียร เตชะพีระ และ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เรื่อง รัฐ สิทธิ กับสุขภาพ - การพัฒนาคู่มือการให้บริการเวชกรรมป ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-01)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจับมือคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวนโยบายรัฐด้านสุขภาพ - สิทธิด้านสุขภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถูกละเลย - ก้าวแรกของโครงการพัฒนาคุณภา ...