Now showing items 1-2 of 2

  • การดำเนินงานโครงการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2546-2550 

   พัฒนา เบ้าสาทร; Patana Buosatorn; บุญช่วย นาสูงเนิน; Boonchuay Nasoongnern; พิชัย ไทยอุดม; Pichai Thaiudom; สลักจิต แก้วอรสานต์; Salugchit Kaeworasant (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2546-2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารกในโรงพ ...
  • การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์ 

   อุษณา ตัณมุขยกุล; Utsana Tonmukayakul; สุรสันต์ วิเวกเมธากร; Surasan Vivekmethakorn; ยศ ตีระวัฒนานนท์; Yot Teerawattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-03)
   การเสริมไอโอดีนในหญิงมีครรภ์เป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีนของประชาชนไทย การศึกษานี้ดำเนินการเพื่อสำรวจความคิดเห็นของสูติแพทย์ทั่วประเทศ เกี่ยวกับการเสริมวิตามินและเกลือแร่ในหญิงมีครรภ์ ...