Now showing items 1-1 of 1

    • ตัวแบบถดถอยลอจิสติกพหุคูณกับการคำนวณค่าอัตราส่วนออดส์ปรับค่า 

      อรุณ จิรวัฒน์กุล; Aroon Chirawatkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การเกิดโรคแต่ละโรคปรกติจะมีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย ค่าอัตราส่วนสัมพัทธ์ (relative ratio; RR) หรืออัตราส่วนออดส์ (odds ratio; OR) ที่คำนวณได้จากข้อมูลของแต่ละปัจจัยจะเป็นขนาดความเสี่ยงหยาบ ซึ่งขนาดความเสี่ยงที่คำนวณได้เกิด ...