Now showing items 1-2 of 2

  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 

   นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543-02)
   - พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ คันเร่งขับเคลื่อนสู่การปฏิรูประบบสุขภาพ - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมผลักดัน 2 ร่างกฎหมาย กู้ทุกข์คนไทย ตั้งกองทุนลดเหล้า บุหรี่ และสร้างเสริมสุขภาพ – วิจัยชี้ชัด สวัสดิการคนไทยวัยทองถึงเ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 

   นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543-04)
   - การแพทย์ทางเลือก การตื่นตัวของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพแบบผสมผสาน – โครงการคัดเลือกโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น – เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงาน – ขจัดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ สร้างมิติใหม่ระบบสุขภาพ – การเสวนาเรื่อง ครอบครัว ...