Now showing items 1-4 of 4

  • การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 

   เอกพงศ์ เกยงค์; Eakpong Keyong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-04)
   บทบรรณนิทัศน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยการทบทวนงานวิจัยและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นประเด็นต่างๆ ซึ่งพบว่า ...
  • การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในกิจกรรมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

   ทวีศิลป์ ไชยบุตร; Taweesilp Chaibutr (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในกิจกรรมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในกิจกรรมศูน ...
  • การแก้ไขปัญหาเบาหวานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

   ศุภรักษ์ ศุภเอม; Supparuk supaaim (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาเบาหวานในชุมชน ที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ย และเพิ่มคะแนนคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานได้ ...
  • อาสาสมัครสาธารณสุข : ศักยภาพและบทบาทในบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนไป 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup; ปารณัฐ สุขสุทธิ์; Paranat Suksut (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นรูปแบบสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาธารณสุขตามนโยบายสาธารณสุขมูลฐานที่มีการดำเนินการมานานกว่า 3 ทศวรรษ การศึกษาชิ้นนี้เป็นการประเมินศักยภาพและบทบาทของ อสม. ในบริบทสังคมไท ...