Now showing items 1-3 of 3

  • การทบทวนมาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่มอย่างมีระบบ 

   สิรินทร์ยา พูลเกิด; ทักษพล ธรรมรังสี; Sirinya Phulkerd; Thaksaphon Thamarangsi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-12)
   นโยบายการคลังมีอิทธิพลต่อราคาอาหารซึ่งเอื้อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลักฐานเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางภาษีและราคาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงผลขอ ...
  • การพัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ 

   พัศมัย เอกก้านตรง; อรพินท์ บรรจง; อทิตดา บุญประเดิม; จินต์ จรูญรักษ์; Pasamai Egkantrong; Orapin Banjong; Atitada Boonpraderm; Gene Charoonruk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
   จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2545 พบผู้สูงอายุไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และหัวใจขาดเลือดเกินกว่าร้อยละ 5.8 ซึ่งอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อโรคเหล่านี้ คณะผู้ศึกษาจึงทำการพัฒนาต้นตำรับอาหารท้องถิ่น ...
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เลย นนทบุรี และภูเก็ต 

   จิราพร ขีดดี; ทักษพล ธรรมรังสี; วิลาวัลย์ เอื้อวงศ์กูล; Chiraporn Keeddee; Thaksaphon Thamarangsi; Wilawan Auewongkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06)
   ในประเทศไทยได้มีการจัดอาหารในโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ จนถึงปัจจุบัน จากหลักฐานทางวิชาการแสดงให้เห็นว่าการจัดอาหารในโรงเรียนยังมีข้อจำกัดในด้านการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการทั้งด้านโภชนาการขาด ...