Now showing items 1-2 of 2

  • การผ่าตัดตาต้อกระจกด้วยเทคนิคผ่าตัดแบบไม่ต้องเย็บแผลให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสในโรงพยาบาลชุมชน 

   สุธน ชินวุฒิ; Suton Chinnawut (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   ผู้ป่วยตาต้อกระจกด้อยโอกาสในเขตอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดในระบบบริการปรกติได้ จนมีระดับสายตาเลือนรางมาก หรือตาบอดตามนิยามขององค์การอนามัยโลก จึงนำแนวคิดนำจักษุแพทย์พร้อมทีมผ่าตัดมาให ...
  • การผ่าตัดต้อกระจกที่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 

   สรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์; Soralak Mingthaisong; ชิสาพัชร์ วงษ์จินดา; Chisapat Vongjinda (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   ต้อกระจกเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะตาบอดของประชากรทั่วโลก การศึกษานี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการมองเห็นและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจก โดยสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อ ...