Now showing items 1-3 of 3

  • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่องระหว่างร้านยาคุณภาพ และศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม 

   พยอม สุขเอนกนันท์; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; บุษบา โทวรรณา; รัตนา เสนาหนอก; พีรยา สมสะอาด; อุกฤษฎ์ สนหอม; อภิสรา คำวัฒน์; Phayom Sookaneknun; Thananan Rattanachotpanit; Bussaba Thowanna; Rattana Senanok; Peeraya Somsaard; Ukrit Sonhorm; Apisara Kamwat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-03)
   บทบาทร้านยาที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเป็นระบบเชื่อมต่อกับหน่วยบริการของรัฐยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต ...
  • ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2547 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; Yawarat Porapakkham; จรรยา ภัทรอาชาชัย; Junya Plattara-Achachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษานี้เป็นหนึ่งของการสำรวจระดับประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพของประชากรสูงอายุไทยในเรื่องภาวสุขภาพโดยรวม ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยง ภาวะเสี่ยงด้านชีวภาพ และการรับรู้ว่าเป็นโรค ตลอดจนการรักษาและควบคุมโ ...
  • เบาหวานในไทย : บทเรียนจากนโยบายของประเทศพัฒนา 

   ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย; Chaisri Supornsilpchai; นิตยา จันทร์เรือง มหาผล; Nitaya Chanruang Mahabhol; อรพินท์ มุกดาดิลก; Orapin Mookdadilok (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   โรคเรื้อรังสำคัญเช่นเบาหวาน มีแนวโน้มความชุกและสร้างภาระโรคมากขึ้นในไทยและทั่วโลก ในการสำรวจพบผู้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคถึงร้อยละ 41 และควบคุมโรคได้เพียงร้อยละ 26 เท่านั้น คาดว่าหากมีผู้ป่วยรวม 3 ล้านคนในปี 2550 ...