Now showing items 1-3 of 3

  • การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลชุมชน 

   กิติภูมิ จุฑาสมิต; Kitipoom Jutasmit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   โรงพยาบาลชุมชนเป็นสถานบริการหลักสำหรับชุมชนในอำเภอต่างๆ ดังนั้นการเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่สถานบริการประเภทนี้จึงมีความสำคัญยิ่ง บทความพิเศษนี้เป็นการนำเสนอความรู้พื้นฐาน และแนวการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่โรงพยาบาลชุมชน ...
  • การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี (DENV NS1) และการรายงานโรคไข้เลือดออกตามระบบเฝ้าระวังโรค รง. 506 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

   มนสิณีย์ จันทร์สว่าง; Monsinee Jansawang; วินัย รัตนสุวรรณ; Winai Rattanasuwan; โสภณ เอี่ยมศิริถาวร; Sopon Iamsirithaworn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-03-31)
   โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของภูมิภาคเขตร้อนและร้อนชื้นของโลก รวมทั้งประเทศไทย ติดต่อโดยยุงลายเป็นพาหะนำโรค อาการและอาการแสดงของโรคคล้ายกับโรคอื่นซึ่งยากต่อการวินิจฉัยโรค การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี ...
  • ความผันแปรของฤดูกาลกับโรคไข้เลือดออกในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

   เสรี นพรัตน์; Seree Nopparat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออก และความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์กับจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายปี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ...