Now showing items 1-1 of 1

    • ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ 

      วรรณภา เล็กอุทัย; ลี่ลี อิงศรีสว่าง; เนติ สุขสมบูรณ์; ยศ ตีระวัฒนานนท์; Wannapa Lekuthai; Lily Ingsrisawang; Naeti Suksomboon; Yot Teerawattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐสังคม ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ทำการศึกษาแบบภาคตัดขวาง รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ...