Now showing items 1-1 of 1

    • การรักษาบรรเทาอาการผู้ป่วยโรคหืดด้วยการฝังไหมเย็บแผล 

      ชำนาญ สมรมิตร; Chamnan Samornmit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      ผู้รายงานได้ทำการรักษาผู้ป่วยโรคหืด 14 คน (ชาย 8 คน. หญิง 6 คน) อายุ 35-76 ปี ด้วยการฝังไหมเย็บแผลในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2550 ผู้ป่วยเป็นโรคหืดมาแล้ว 3-8 ปี ได้รับการรักษาด้วยกินยาและพ่นยา วิธีการศึกมาใช้วิธีฝังไหมเย ...