Now showing items 1-1 of 1

    • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในแผนกฉุกเฉินนานมากกว่า 6 ชั่วโมง 

      กรกต ปล้องทอง; Korakot Plongthong; บริบูรณ์ เชนธนากิจ; Boriboon Chenthanakij; บวร วิทยชำนาญกุล; Borwon Wittayachamnankul; ปริญญา เทียนวิบูลย์; Parinya Tianwibool; พิชญุตม์ ภิญโญ; Phichayut Phinyo; ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์; Theerapon Tangsuwanaruk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-09)
      ภูมิหลังและเหตุผล การใช้เวลาในแผนกฉุกเฉินนานส่งผลต่อระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลที่ยาวนานขึ้น การเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วย ตลอดจนเพิ่มการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ การทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในแผนกฉุกเฉิน ...